Наш адрес

Наш адрес: 665780, г. Усть-Кут, улица Халтурина, 52
 
Телефон  (39565) 56095
 
E-mail:  ksk_duma_ukmo@mail.ru